Open/Close Menu دفتر تشریفات عقد و ازدواج در غرب تهران، سفره عقد پیوند مهرافزا اولین مجموعه رسمی عقد در ایران شماره ثبت 37102
ازدواج موقت تهران| دفتر عقد و ازدواج شیک در غرب تهران پیوند مهر افزا

ازدواج موقت تهران

دانشمند سیاسی فمینیستی ازدواج موقت تهران را به عنوان بهره برداری محکوم می کنددر ایران،

“ازدواج موقت تهران” که در ابتدا “صیغه” [یک قرارداد تجدیدنظر ازدواج برای یک دوره تعریف شده] به عنوان یکی از جنبه های چالش برانگیز فرهنگ دین شیعه در مقایسه با سایر شاخه های اسلام، چه سنی و چه شیعه است.

شیعیان به دوازده رهبر الهیات و یا امامان اعتقاد دارنددر طی دهه اول پس از انقلاب  مشکلات مانند نیازهای جنسی جوانان و ازدواج های به تأخیر افتاده به علت مشکلات اقتصادی برخی مقامات را مجبور کرد تا «ازدواج موقت تهران» را به عنوان یک راه حل برای مشکلات جوانان تجدید و ترویج کنند.

مخالفت زنان در ازدواج موقت

در آن زمان، این موضوع موجب مخالفت بسیاری از زنان شد. آنها نظرات خود را در نشریات مانند زانروز و زانان و روزنامه سالام بیان کردند. بسیاری از این زنان احیای عادت را در معرض مضر بودن زنان و حقوق آنها در جامعه قرار دادند.

در طی چند سال گذشته، دولت نهم پارلمان هفتم و هشتم، احیای این سفارشی و ارتقاء آن به عنوان «ازدواج موقت تهران» را به یکی از پایه های سیاست جنسی خود تبدیل کرده است.

دولت و مجلس تا کنون در مورد تصویب لایحه قانون جدید خانواده علی رغم مخالفت های شدید زنان، به این نتیجه رسیده اند. این لایحه، توجیه قانونی چندگامانی مشروط را شامل می شود، از جمله همسران و همسران چندگانه.

این دیگر حتی نیازی به اجازه همسر اول ندارد.

دیدگاه فقهی ازدواج موقت تهران

اولا باید گفت که استفاده از عبارت “ازدواج موقت تهران” برای سایقه در واقع جدید است. بیش از هر چیزی، این عبارتی برای تحریف سفارشی استفاده شده است.

بر اساس دیدگاه های فقهی که از این آداب دفاع می کنند، هدف سایفه یا متو تنها لذت جنسی است. اما فلسفه ازدواج فراتر از لذت جنسی است. در آغاز این مقاله، به منظور تأکید بر این نکته، ازدواج موقت را در علامت نقل قول قرار داده ام.

در بقیه این مقاله همچنین، به جای ازدواج موقت، اصطلاح “سایقه” را ادامه خواهم داد. در خلاصه ای از دیدگاه هایی که از دفاع از سیگه دفاع می کنند، نگرش های متعددی قابل تشخیص هستند.

برخی از دفاع از سایقه از جنبه های حقوق جنسی مردان است و بعضی از آنها از اهمیت حقوق جنسی زنان دفاع می کنند. دیدگاه دوم مدافعان در ایران و سایر کشورهای مسلمان است.

.

Write a comment:

*

Your email address will not be published.