Open/Close Menu دفتر تشریفات عقد و عروسی در تهران، سفره عقد پیوند مهرافزا اولین مجموعه رسمی عقد در ایران شماره ثبت 37102

دعوای اثبات زوجیت در عقد موقت از جمله دعاوی خانواده است که قابل طرح و پیگیری توسط وکیل امور خانواده در محاکم خانواده است. در مقاله پیش رو از پیوند مهرافزا سعی بر این شده به اختصار پیرامون عقد موقت یا نکاح متعه و اینکه آیا عقد موقت نیاز به ثبت دارد یا خیر و اینکه الزام طرفین به ثبت این ازدواج در چه صورتی است.

همچنین در باب اینکه در صورت انکار نکاح موقت از سوی یکی از زوجین ، چه اقدام قانونی برای اثبات این ازدواج ، متصور است و همچنین پایان و خاتمه این ازدواج از طریق قانونی به چه شکلی بوده و آثار این ازدواج از منظر قانونی چیست ، مطالبی با لحاظ مقررات قانونی و شرعی تبیین گردد.

در نوشته پیش رو سعی بر این شده در حد مجال مطالب کاربردی و مبسوط پیرامون دعاوی شایع خانواده شامل دعوای ثبت عقد موقت و دعوای الزام به بذل مدت متعه، دعوای اثبات زوجیت موقت، تشریح گردد در خصوص سایر دعاوی خانواده از جمله دعوای اثبات زوجیت در عقد دائم مطلبی با همین عنوان بیان شده است.

بدیهی است توصیه میگردد ،مراجعین محترم سابق بر هر اقدام قانونی و قضایی پیرامون موارد یاد شده حتما از مشاوره تخصصی وکیل دادگستری متخصص در دعاوی خانواده بهرمند گردند.

شرایط نکاه موقت

نکاه موقت یا متعه در قانون مدنی و ماده ۲۱ قانون حمایت از خانواده به رسمیت شاخته شده است و آن ازدواجی است که برای مدت معین ، منعقد میگردد .

شرایط ازدواج موقت شامل سه شرط اصلی میباشد.

اولین شرط نکاح موقت، همانگونه که گفته شد تعیین مدت معلوم برای نکاح است. تعیین مدت چه کوتاه باشد و چه طولانی، از شرایط اصلی و اساسی نکاح موقت میباشد که عدم تعیین آن، نه تنها باعث بطلان ازدواج موقت میباشد بلکه ممکن است ازدواج منعقد شده، دائم تلقی گردد.

دومین شرط انعقاد و ایجاد نکاح موقت خواندن صیغه نکاح موقت است، به این توضیح که در نکاح موقت نیز مانند نکاح دائم لزوما بایستی صیغه ازدواج موقت (اما برای مدت موقت و معلوم) خوانده شود، اینکه طرفین زوجین میتوانند این صیغه را با الفاظ خاص بخوانند و آیا خواندن صیغه به عربی لازم است یا به دیگر زبانها نیز امکان پذیر است، اقوال ( نقل قول ها ) مختلف است .

سومین شرط اساسی برای انعقاد نکاح موقت لزوم تعیین مهریه در عقد موقت میباشد به این توضیح که در عقد نکاح موقت حتما بایستی میزان مهریه مشخص باشد ، عدم تعیین مهریه موجب بطلان ازدواج موقت میگردد.

ازدواج موقت

اثبات زوجیت

با جمع آمدن شرایط سه گانه فوق، زوج یا زوجه می تواند در صورتی که نکاح واقع شده مورد انکار طرف مقابل قرار گیرد، از محاکم خانواده تقاضای صدور حکم بر اثبات زوجیت نکاح موقت را در خواست نماید که این امر در قالب دعوای اثبات زوجیت موقت با ذکر مدت و مهر تعیین شده و به طرفیت زوج منکر ازدواج و از طریق دفاتر الکترونیک خدمات قضایی قابل انجام است.

دعوای ثبت

اصولا ثبت ازدواج موقت بر خلاف نکاح دائم ، لازم نبوده و مجازاتی برای آن در نظر گرفته نشده است مگر اینکه زوجه در اثر این ازدواج موقت باردار شود یا طرفین در بدو عقد و ضمن آن شرط ثبت ازدواج موقت کرده باشند و یا متعاقبا توافق بر ثبت ازدواج موقت نماید.

در صورت وجود یکی از این سه شرط زوج یا زوجه می تواند از طریق داد خواست حقوقی و در قالب طرح دعوای ثبت واقعه ازدواج موقت ،اقدام به اخذ حکم بر الزام به ثبت ازدواج موقت برای طرف مقابل را بنماید. طرح و ثبت دادخواست الزام به ثبت ازدواج موقت نیز اکنون از طریق دفاتر الکترونیک خدمات قضایی و به طرفیت زوج یا زوجه ای که از ثبت ازدواج موقت خودداری مینماید، انجام میپذیرد.

آثار عقد موقت

در عقد موقت زن ارث از مرد نمی برد و همچنین بلعکس. همچنین در خصوص نفقه در عقد موقت باید گفت که به زوجه نفقه ای تعلق نمی گیرد مگر در صورت شرط کردن پرداخت نفقه از سوی زوج ، اگر فرزندی از این نکاح به وجود آید، مانند فرزند ناشی از نکاح دائم تلقی شده و آثار نکاح دائم و موقت، نسبت به فرزند تفاوتی با هم ندارند .

در خصوص پرداخت مهریه در عقد موقت باید گفت چنانچه عقد موقتی منعقد گردد و زن در اثنای مدت ازدواج فوت نماید، مرد مکلف به پرداخت کل مهریه به وی می باشد و همچنین در صورتی که تا پایان مدت عقد نزدیکی با زوجه منقطعه (زوجه ای که در قید ازدواج موقت است) نداشته باشد. چنانچه مرد قبل از نزدیکی با زوجه منقطعه ، مابقی مدت را ببخشد، بایستی نصف مهر را به زن پرداخت نماید. چنانچه به علتی عقد باطل باشد و نزدیکی صورت نگرفته باشد، مهریه ای به زن پرداخت نمیگردد.

بخشش باقی مدت ازدواج

پایان دادن به عقد موقت از طریق بذل (بخشیدن) مدت باقی مانده عقد صورت می پذیرد که این اختیار با مرد می باشد و زن در موارد خاص و قانونی می تواند الزام مرد به بذل مدت را بخواهد . الزام به بذل مدت ممکن است به واسطه وکالتی باشد که زن در ضمن عقد موقت در خصوص بذل مابقی مدت از مرد گرفته است یا ممکن است به واسطه وجود عسر و حرج در ادامه رابطه زناشویی با مرد باشد که در این صورت می تواند با مراجعه به دفاتر الکترونیک خدمات قضایی دعوای الزام به بذل مدت متعه را درخواست نماید .

Call Now Buttonتماس با ما