فینگرفود

آشپزخانه پیوند مهر افزا در آغاز حرکتی نوین اقدام به تهیه فینگرفودهای زیبا و لذیذ و حرفه ای با طرح های نوین نموده است