Open/Close Menu دفتر تشریفات عقد و ازدواج در غرب تهران، سفره عقد پیوند مهرافزا اولین مجموعه رسمی عقد در ایران شماره ثبت 37102
مهارت های تصمیم گیری در انتخاب همسر - دفترعقد و ازدواج در غرب تهران پیوندمهرافزا

دوري از شتابزدگي

تصمیمگیري باید با آرامش و بدون ھیچگونه شتابزدگي انجام شود. از اینکه طرف مقابل شما را به بھانه ھاي مختلف در
تنگنا قرار دھد، تحت تأثیر قرار نگیرید و از عجله و شتاب اجتناب کنید.

دوري از انتخاب احساسي

تصمیم گیري مرحله اي به ظاھر آسان ولي کاملاً سخت است. باید تمرین کنید تا به صورت احساسي عمل نکنید، اما باید
توجھ داشت که بیش از اندازه ھم وسواس به خرج ندھید؛ نترسید و توکل کنید.
اگر در ابتدا احساسي تصمیم بگیرید، دیدتان به روي حقایق بسته ميشود و نظرتان به عقل تحمیل ميشود. آنگاه
مطمئن باشید که تصمیم عاقلانه و درستي نگرفته اید. از علائم احساسي بودن تصمیم این است که اگر کسي ایرادي از
طرف مقابل ميگیرد، شما سعي ميکنید به انحاي مختلف آن ایراد را توجیه کنید و اگر ملاک ھاي اصليتان در شخص
مقابل و خانوادهاش ـ كه آنھا را انتخاب کرده اید ـ وجود نداشته باشد، باید بدانید که به طور حتم از روي احساس تصمیم
گرفتھاید.
اگر میان خود و طرف مقابل احساس انس و الفت ميکنید، حتماً به دنبال ریشة آن بگردید، تا یقین کنید که این انس و
الفت حاصل سه چیز نیست:

۱ .حس ترحم تحریک شده؛
۲ .شباھت ظاھري به یکي از افراد مورد علاقه تان؛
۳ .زیبایي ظاھري.

۴٫ ملاک ھاي اصلي كه توسط شما اولویت بندي شده است، در او و خانوادهاش وجود داشته باشد.
۵٫ به باورھاي خود احترام بگذارید.
۶٫ تا حدي بدانید که ھنگام مواجه شدن با مشکلات، در کنارتان ميماند و براي حل آن ھا تلاش ميکند. تمامي این ھا باعث آرامش،خوشبختي و کمال شما و طرف مقابلتان خواھد شد.
۷٫ شرایط و خواسته ھاي غیرمنطقي را قبول نكنید. اگر ھم قبول كردید، باید به آن عمل كنید.

۸٫در دوران خواستگاري و مخصوصاً در تصمیم گیري، باید بین شما و شخص مقابل تفاھم باشد. البته بعد از تصمیم گیري ھم،
توافق.
۹٫ ھیچگاه نباید به دنبال تفاھم صددرصد باشیم. تفاھم ۶۰ تا ۷۰ درصدي نیز براي ازدواج خوب است.
۱۰٫ ھرگز نباید تا قبل از تصمیم نھایي بھگونھاي رفتار کنید کھ طرف مقابل گمان کند کھ او را انتخاب کردهاید. شاید در تحقیقات و گفتوگوي جدید از مسئلھاي اطلاع پیدا کنید که مورد قبول شما نباشد.
۱۱٫ این را بدانید که وقتي مطمئن ھستید تصمیم درستي گرفته اید، به ھمسرتان بیشتر اعتماد ميکنید و برداشت مثبت تري از زندگي خواھید داشت. پس تصمیم را دیر بگیرید، ولي در آن تردید نکنید.
۱۲٫ ھرگز از روي لجبازي با والدین و اطرافیان و یا برعکس به خاطر اطاعت محض از والدین تصمیمگیري نکنید. زیرا پشیمانيش
براي شماست.
۱۳٫ به دلیل معطل نماندن خواھران و برادران بعدي و یا تصور ازدست دادن موقعیت ازدواج ـ مخصوصاً براي دختران سن بالا ـ نباید تصمیم اجباري و عجولانه گرفت.
۱۴٫ باید توجه داشت که ازدواج از روي ترحم، براي دو طرف توقع ایجاد ميکند. پس نميتواند منشأ خوبي براي استحکام و علاقه
باشد.
۱۵٫ بدانید با تصمیمي كه ميگیرید، عھده دار مسئولیت بزرگي خواھید شد. با انتخاب صحیح، در این مسئولیت تنھا نخواھید ماند.
۱۶٫ در کار خیر باید شتاب كرد. به این معني که نباید اصل ازدواج را به تأخیر انداخت. اما دربارة مراحل تصمیمگیري و انتخاب
نھایت دقت باید بھکار گرفته شود.
۱۷٫ اگر برخي از ملاکھاي شما در شخص مقابل وجود دارد، به آنھا اکتفا نکنید این نباید باعث شود که شما به دنبال دیگر ملاکھا نباشید.
۱۸٫ ممکن است در ارزیابي گفته ھا، شنیده ھا و ملاک ھا با موارد ضدونقیضي مواجه شوید، سعي کنید بعد از رفع این موارد از طریق تحقیق و گفتوگو تصمیم گیري کنید.
۱۹٫ اگر مطمئن ھستید که تصمیم درستي گرفته اید، اما باز ھم نظرات مخالفي وجود دارد، نظر آنھا را رد نکنید. بھتر است دلایل آنھا را ھم بشنوید و در اینباره تحقیق کنید.
۲۰٫ ممکن است مواردي باعث تردید شما در تصمیمگیري شوند که تحقیقات بیشتر و تأمل و مشورت، ممكن است راهگشا باشد.
پس حتماً نتیجه گیري را به بعد از کاملکردن تحقیق موکول کنید.

۲۱٫ھرچه تحقیقات کاملتر باشد، مشورت نتیجه بخشتر خواھد شد و ھرچه ارزیابي ملاک ھاي دو طرف دقیقتر و مھمتر از ھمه
صداقت بیشتر باشد، اضطراب در زمان تصمیمگیري کمتر خواھد شد.