آیتم های مخصوص مهرافزا

۱-موسیقی استقبال مخصوص عروس و داماد از ساعت ۸ شب به بعد
۲-استقبال از عروس و داماد با اسفند و تشریفات ورودی
۳-میز مخصوص عروس و داماد
۴-دیزاین مخصوص میز عروس و داماد

آدرس: ستاری شمال، ۳۵متری گلستان (مخبری)، نرسیده به تقاطع شاهین شمالی(کبیری طامه)، پلاک ۸/۵
تلفن ۴۴۴۴۴۲۷۰ – ۴۴۸۹۹۵۱۴ – ۰۹۰۲۶۳۲۲۲۹۰