Open/Close Menu دفتر تشریفات عقد و ازدواج در غرب تهران، سفره عقد پیوند مهرافزا اولین مجموعه رسمی عقد در ایران شماره ثبت 37102
اجزای سفره عقد - سفره عقد و دفترعقد و ازدواج در غرب تهران پیوندمهرافزا

اجزای سفره عقدسفره عقد و دفترعقد و ازدواج در غرب تهران پیوندمهرافزا

از مهم ترین انتخاب های عروس خانم انتخاب سفره عقد می باشد.

سفره عقد چندین جزء اصلی دارد که می توانید معنای هریک را در پیوندمهرافزا دنبال کنید .

-اولین جزء کلام الله مجید بوده که نمایانگر تاکید وصلت و به گونه ای حائز اهمیت ترین بار معنوی این وصلت مبارک می باشد.

خداوند عزیز و مهربان در قرآن به سنت ازدواج توصیه فراوان کرده است با قرار دادن قرآن در سفره عقد از خداوند بخشنده و مهربان خواستار سعادت و خوشبختی هستند.

-دومین جزء گردو است که بخاطر عمر طولانی اش بیانگر ازدیاد طول عمر عروس و داماد می باشد.

-سومین جزء بادام و فندق بوده که نشان دهنده ی تداوم نسلتان بوده، ضمنا از میوه های بهشتی نیز می باشند.

-چهارمین مورد نان سنگک می باشد که نشان دهنده ی روزی و برکت عروس و داماد می باشد.

-پنجمین مورد اسپند است که کاربرد آ دورشدن چشم بد است.

-ششمین مورد نقل و شاخه نبات بوده که برای پیوند زناشویی به کار می رود.

-هفتمین مورد تخم مرغ بوده که نشانگر بچه دار شدن عروس و داماد می باشد.

-هشتمین مورد آینه و شمعدان بوده که نمایانگرگرمی و محبت بین عروس و داماد می باشد.