Open/Close Menu دفتر تشریفات عقد و ازدواج در غرب تهران، سفره عقد پیوند مهرافزا اولین مجموعه رسمی عقد در ایران شماره ثبت 37102
ازدواج سفید | دفتر عقد و ازدواج شیک | غرب تهران | پیوندمهر افزا

مفهوم امروزی و کهن ازدواج سفید ازدواج سفید دارای دو مفهوم است ،که در درمفوم جدید هم خانگی پسر و دختر بدون هیچ محرمیتی است اما در مفهوم قدیم در کشورهای غربی رواج دارد به منظور آشنایی قبل از ازدواج است. ازدواج سفید نوعی تشکیل خانواده در غرب است که متاسفانه به تازگی در کشور…