Open/Close Menu دفتر تشریفات عقد و ازدواج در غرب تهران، سفره عقد پیوند مهرافزا اولین مجموعه رسمی عقد در ایران شماره ثبت 37102

عدم موفقیت در ازدواج – دفتر عقد و ازدواج در غرب تهران پیوندمهرافزا متاسفانه چیزی در حدود %۵۰ از ازدواجها با شکست رو برو میشود و بسیاری از آنها حتی یک سال هم دوام نمی آورد. فهـمیدن عـلت شکست ایــن ازدواج ها می تواند به شما در بهـبـود زنـدگـی زناشویی خودتان کمک کند. برخی از…

مهارت های لازم جهت ازدواج

مهارت های لازم جهت ازدواج – دفترعقد و ازدواج در غرب تهران پیوندمهرافزا زندگی مشترک افقی است روشن وجلوه گاهی زیبا برای تولدی دوباره؛ مشروط برآنکه وجوه ضروری این اشتراک، یعنی توانایی ها و مهارت های خاص و سازنده، در تفکر، بینش و عملکرد انسان رؤیت و مالحظه شود. زیرا این مهارت ها و توانایی…