Open/Close Menu دفتر تشریفات عقد و ازدواج در غرب تهران، سفره عقد پیوند مهرافزا اولین مجموعه رسمی عقد در ایران شماره ثبت 37102
راهکارهایی برای پیشگیری از طلاق عاطفی

راهکارهایی برای پیشگیری از طلاق عاطفیدفتر عقد و ازدواج در غرب تهران پیوندمهرافزا

یکی از مھم ترین آسیب ھای خانوادگی طلاق است، اما آمار رسمی طلاق به طور کامل نشان دھنده ی میزان ناکامی ھمسران در زندگی زناشویی نیست، زیرا در کنار آن آماری بزرگتر به طلاق ھای عاطفی اختصاص دارد، یعنی به زندگی ھای خاموش و خانواده ھای توخالی که زن و مرد در کنار ھم به سردی زندگی می کنند ولی تقاضای طلاق قانونی نمی کنند.

در واقع برخی ازدواج ھا که با طلاق پایان نمی یابند، به ازدواج ھای توخالی تبدیل می شوند که بدون عشق، مصاحبت و دوستی ھستند و ھمسران فقط با جریان زندگی خانوادگی به پیش می روند و زمان را سپری می کنند.

طلاق عاطفی به عنوان انتخابی نفرت انگیز بین تسلیم و نفرت از خود و تسلط و نفرت از خود تجربه می شود، که در آن ھر یک از زن و شوھر، به دلیل احساس غمگینی و نا امیدی، دیگری را آزار می دھد.

طلاق عاطفی متضمن نداشتن اعتماد، احترام و محبت به یکدیگر است؛ ھمسران به جای حمایت از ھمدیگر در جھت آزار و ناکامی و تنزل عزت نفس یکدیگر عمل می کنند، و ھریک به دنبال یافتن دلیلی برای اثبات عیب و کوتاھی و طرد دیگری ھستند.

یکی از دلایلی که به پیدایش طلاق عاطفی بین زوجین منجر می شود بی توجھی مرد به ھمسر است.

بی توجھی در ابعاد مختلف موجب کاھش رضایت زن از مرد و در نتیجه زمینه ساز افزایش فاصله ی زن و مرد بوده است.

بی توجھی به نظرھا و انتظارھای زن در زمینه ھای مختلف با ایجاد این تصور در ذھن زن که ھمسرش به افکار، نظرھا و خواسته ھای او اھمیتی نمی دھد و جایگاھی شایسته برای او در زندگی مشترک قایل نیست.

در مواردی نیز ابراز نکردن محبت کلامی و رفتاری مورد انتظار زن به دلیل نگرش متفاوت زن و مرد در زمینه ی ابراز محبت، بیان شده است.

ھمچنین ضعف زن و مرد در برقراری ارتباط، نداشتن مھارت حل اختلاف، و قھرھای مکرر و طولانی مدت زن و مرد، با کاستن از تعاملات مثبت و افزایش تعاملات منفی ھمسران،
موجب رنجش آنان از یکدیگر می شود و به این ترتیب در ایجاد فاصله ی آنان از ھم مؤثر بوده است.

عامل مھم ناھماھنگی شخصیتی زن و مرد، به ویژه در برخی از ویژگی ھای شخصیتی مانند :

۱٫میزان برون گرایی، در ایجاد مشکل در رابطه ی آن ھا مؤثر است.

۲٫نبود ھم دلی و ھم راھی در موقعیت ھای دشوار، نداشتن تعادل روحی و بددل و شکاک بودن از دیگر عوامل مؤثر است.

۳٫در رابطه با مسأله ی طلاق عاطفی، آموزش ھای پیش از ازدواج و ھدایت افراد به سوی ازدواج موفق و بالنده و ھمچنین تداوم آموزش ھا در طی زندگی مشترک و ترویج فرھنگ مشاوره برای چاره اندیشی زودھنگام در صورت بروز مشکل، نقش بسیار مؤثری در پیشگیری و درمان طلاق عاطفی خواھند داشت.